Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Prezentacja WSRM

WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

(członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych)

Dwudzieste piąte urodziny dnia 27 listopada 2017 r.!

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych istnieje od 1992 roku. Zostało zarejestrowane dn. 27.11.1992 r. w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

W 2017 r. Stowarzyszenie będzie obchodziło 25-tą rocznicę swojej działalności.

Wg stanu na koniec III kwartału 2017 r. WSRM liczy 798 osób - członków zwyczajnych, w tym 742 rzeczoznawców majątkowych posiadających uprawnienia zawodowe.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia jest niekwestionowany ojciec naszego zawodu - pan Henryk Jędrzejewski (b. długoletni dyrektor departamentu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Ministerstwie Infrastruktury).

Przewodniczącym Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych jest profesor Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Mieczysław Prystupa, autor wielu publikacji naukowych w dziedzinie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw.

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych od 2017 roku wydaje czasopismo pn.„Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw”.

„Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw” jest tworzony przez zespół doświadczonych redaktorów, a zespół redakcyjny tworzą wybitni rzeczoznawcy majątkowi z całej Polski. Redaktorem naczelnym kwartalnika jest prof. Mieczysław Prystupa, który przez 22 lata kierował redakcją kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy”.

Przewodniczącą Rady Naukowej jest prof. Elżbieta Mączyńska, szefowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej.

Członkiem kolegium kwartalnika ds. gospodarki nieruchomościami jest mgr inż. Henryk  Jędrzejewski były dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Na łamach kwartalnika publikowane są artykuły dotyczące metodologii wycen nieruchomości i przedsiębiorstw, znajdą się tu także analizy dotyczące prawa; gospodarki nieruchomościami.

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych należy do związku stowarzyszeń - Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, od samego powstania PFSRM.

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w pracach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych:

  • Członkami Komisji ds. Standardów Zawodowych są kol. Zbigniew Brodaczewski, Marcin Malmon, Monika Szapiro-Nowakowska, Kazimierz Roguski.
  • W Komisji ds. szkoleń uczestniczy kol. Krzysztof Trynkos.
  • Regionalnym Pełnomocnikiem Zarządu PFSRM ds. Praktyk Zawodowych jest kol. Jolanta Smolińska.

 

Członkami Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej są: prof. Mieczysław Prystupa, prof. Wojciech Wilkowski, Tomasz Klusek, Elwira Laskowska, Jerzy Pindelski, Monika Szapiro-Nowakowska.

  • Natomiast kol. Zbigniew Brodaczewski jest przewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Członkami Komisji Odpowiedzialności Zawodowej – są: kol. Krzysztof Bratkowski, Kazimierz Rygiel, Ewelina Turek-Czecharowska, Grzegorz Szaraniec.

 

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych już tradycyjnie nadaje priorytet dla szkolenia i doskonalenia zawodowego swoich członków. Zarząd WSRM bardzo poważnie podchodzi do zapisanego w ustawie obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Realizowany w Stowarzyszeniu program szkoleń jest przydatny w pracy zawodowej rzeczoznawcy majątkowego, pogłębia jej specjalistyczny i ekspercki charakter.

Szkolenia realizowane są zarówno systemem zleceniowym, jak i siłami własnymi. Zamawiane są prelekcje osób nie będących członkami Stowarzyszenia - uznanych specjalistów w zakresie metodologii wycen oraz nauk towarzyszących wycenie praw majątkowych. Wykorzystywana jest jednak także i własna wiedzą oraz doświadczenie zawodowe. Zarząd WSRM wychodzi bowiem z założenia, że każdy rzeczoznawca majątkowy - członek WSRM opanował perfekcyjnie jakiś segment teorii lub praktyki wyceny, a swoje przemyślenia może i powinien przedstawić na forum zebrania szkoleniowego.

Tematyka szkoleń dostosowywana do bieżących potrzeb wynikających ze specyfiki warsztatu pracy rzeczoznawcy majątkowego oraz ze zmian przepisów prawa i standardów zawodowych. Wycena praw majątkowych jest traktowana obszernie: w programie szkolenia i doskonalenia zawodowego są uwzględniane - oprócz szacowania nieruchomości - także zagadnienia dotyczące wyceny środków trwałych oraz określania wartości zorganizowanych podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw).

Zebrania szkoleniowe WSRM mają charakter otwarty, może wziąć w nich udział każdy. Członkowie Stowarzyszenia mają jednak wstęp wolny, w ramach na bieżąco uregulowanych składek (składka organizacyjna w WSRM wynosi od maja 2017 r., 30 zł/mies. od osoby). Dla osób niebędących członkami WSRM ustalana jest każdorazowo opłata za udział w zajęciach szkoleniowych. Informacje o organizowanych szkoleniach zamieszczane są na stronie internetowej Stowarzyszenia. Członkowie WSRM mogą sobie również stamtąd pobrać konspekty w wersji elektronicznej, przygotowane przez wykładowców.

Twórcą i administratorem strony internetowej Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych  www.wsrm.waw.plwww.wsrm.waw.pl jest członek Stowarzyszenia, kol. Tomasz BielińskiTomasz Bieliński.
Zgodnie ze statutem WSRM wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się co 3 lata.

W kwietniu 2017 r. wybrano następujące składy osobowe zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego:

 Zarząd WSRM:

 

Komisja Rewizyjna:


Sąd Koleżeński:

Back to top