Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
13 marzec 2018

Zebranie szkoleniowe w dn. 20 marca 2018 r. ZAPRASZAMY

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM
w dniu 20 marca 2018 r. w godz. 18:10 - 21:00
(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: NOWE PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

WYKŁADOWCY:

- ŁUKASZ JĘDRUSZUK,

- GRZEGORZ ŁOPATA,

RADCOWIE PRAWNI Z KANCELARII PRAWNEJ ARS LEGIS W WARSZAWIE – SPECJALIŚCI Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

OPŁATY: dla członków WSRM wstęp wolny w ramach opłacanych składek członkowskich, pozostali uczestnicy:

50,00 zł dla osób z uprawnieniami państwowymi
61,50 zł – bez uprawnień

 

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

1. Aktualne przepisy w zakresie danych osobowych. Nadzór i kontrola ich przestrzega-nia.
2. Nowe unormowania prawne wchodzące w życie w maju 2018 r. - tzw. Rozporządzenie RODO, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Podmioty obowiązane do stosowania przepisów RODO. Zakres ich obowiązków. Sankcje z tytułu nieprzestrzegania przepisów.
4. Nadzór i kontrola nad wdrożeniem i stosowaniem uregulowań prawnych wprowadzonych RODO.

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES MERYTORYCZNY:

 1. Normy prawne kształtujące zakres obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
 2. Ustawa o ochronie danych osobowych,
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/we (RODO).
 4. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych według RODO.
 5. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w praktyce zawodowej rzeczoznawców majątkowych.
 6. Zarządca i administrator jako podmiot przetwarzający dane osobowe – obowiązki wynikające z RODO.
 7. obowiązki w odniesieniu do danych osobowych już przetwarzanych przed wejściem w życie RODO.
 8. Obowiązki informacyjne rzeczoznawcy/administratora danych.
 9. Analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych – w praktyce zawodowej rzeczoznawców.
 10. Obowiązkowa notyfikacja zaistniałych naruszeń prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 11. Dostosowanie środków organizacyjnych, technicznych i IT do nowych wymogów.
 12. Prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

III. Środki ochrony prawne

 1. Odpowiedzialność administracyjna. Skarga do organu nadzorczego. Zasady postępowania przed organem nadzorczym.
 2. Odpowiedzialność cywilna i karna. Postępowanie przed sądem.
 3. System kar finansowych i zasady wymiaru kar.
 4. Panel dyskusyjny – pytania słuchaczy
Back to top