Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
21 grudzień 2017

Powołano Radę Standardów Wyceny Nieruchomości

Informacja zawodowa


W dniu 15 grudnia 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał zarządzenie nr 48 w sprawie Rady Standardów Wyceny Nieruchomości.

Zgodnie z par. 2 zarządzenia: "Do zadań Rady należy wypracowanie projektów standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych, jak również przegląd obowiązujących standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych oraz przygotowywanie wytycznych dotyczących ich aktualizacji."


W dniu 19 grudnia 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Standardów.
 
 
W skład Rady zostali powołani:
 
1. Zbigniew Brodaczewski - Przewodniczący KOZ
2. prof. Ryszard Cymerman
3. prof. Ewa Kucharska-Stasiak
4. dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska - z rekomendacji PFSRM
5. prof. Mieczysław Prystupa
6. dr hab. Piotr Parzych
7. prof. Wojciech Wilkowski
8. prof. Sabina Źróbek
9. prof. Ryszard Źróbek
 
 
Przewodniczącym Rady został wybrany prof. Ryszard Źróbek.
 
 Rada dyskutowała nad zakresem i harmonogramem prac. Oczekiwania Ministerstwa są daleko idące. Zaproponowano opracowanie w okresie 2018 r. co najmniej 7 standardów zawodowych i aktualizację standardu zawodowego nr 1 dotyczącego wyceny nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności.  Jak zadeklarował zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami p. Paweł Duciak projekty opracowanych standardów zawodowych będą konsultowane z organizacjami zawodowymi.
 
 
 Kolejne posiedzenie zaplanowano na 10 stycznia 2018 r.
 
 Powołanie Rady Standardów jest następstwem znowelizowanego zapisu art. 175 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami , zgodnie z którym standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych ustala oraz ogłasza minister. Nowe przepisy weszły w życie 1 września 2016 r.
 
 
 
Notatkę sporządziła
Zdzisława Ledzion-Trojanowska
Back to top